Romu aktīvisti un romu NVO pārstāvji aicināti mācīties angļu valodu05.02.2018

Lai veicinātu Latvijas romu līdzdalības iespējas Eiropas Savienības līmenī, Kultūras ministrijas īstenotā projekta "Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība unsavstarpēja mācīšanās" ietvaros trīs romu aktīvistiem vai romu biedrību/nodibinājumu pārstāvjiem ir piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt angļu valodas mācību kursu laika posmā no 2018.gada 15.februāra līdz 2018.gada 1.jūnijam.

Pretendentam līdz 2018.gada 9.februārim plkst. 17.00 Kultūras ministrijā ir jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumam noformēti dokumenti par nepieciešamību apgūt angļu valodas zināšanas. Vairāk informācijas raksta turpinājumā...

Konkursa ietvaros pieteikumu var iesniegt pretendents, kurš ir piederīgs romu (čigānu) tautībai un kuram ir pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības darbā vai romu integrācijas jomā.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1) aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums), kurā pretendentam jāmato nepieciešamība apgūt angļu valodas zināšanas, kā arī ir jāapraksta pretendenta iepriekšējā pieredze un iesaiste pilsoniskās sabiedrības attīstības darbā vai romu integrācijas jomā (piemēram, dalība biedrību un nodibinājumu darbībā, brīvprātīgā darba pasākumos vai kādā citā darbībā, kas saistīta ar romu kultūras saglabāšanu vai romu integrācijas veicināšanu). Pieteikuma veidlapā arī ir jāiekļauj informācija par mācību iestādi, kurā pretendents plānot apgūt angļu valodas mācību kursu.

2) aizpildīts un parakstīts pretendenta apliecinājums (2.pielikums), kurā ir jāapliecina sava piederība romu tautībai;

3) parakstīts dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), ko vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai.

Vienam pretendentam pieejamais finansējums angļu valodas mācību kursa apgūšanai ir ne vairāk kā 300,00 euro. Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir pretendenta izvēlētā angļu valodas mācību kursa pakalpojuma izmaksas.

Pretendenti pēc mācību kursa pabeigšanas Kultūras ministrijā iesniedz sertifikāta par angļu valodas mācību kursa noteikta līmeņa pabeigšanu kopiju.

Romu pretendentu izvērtēšanu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem nodrošinās Kultūras ministrijā speciāli izveidota izvērtēšanas komisija.

Dokumenti ir jāiesniedz:

  1. personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā (darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00)
  2. vai pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364 (pasta zīmogs - šā nolikuma 9.punktā noteiktais termiņš),
  3. vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ja ir nepieciešama papildus informācija vai konsultācija, lūdzam sazināties ar Kultūras ministrijas Sabiedrības intergrācijas departamenta projekta "Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās" koordinatoru Kasparu Arhipovu uz e-pastu (Kaspars.Arhipovs@km.gov.lv; 67330342).

Vairāk informācijas par konkursu un konkursa dokumenti pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā https://www.km.gov.lv/lv/integracija-un-sabiedriba/jaunumi/km-izsludina-konkursu-anglu-valodas-kursi-romu-aktivistiem-to-lidzdalibas-iespeju-veicinasanai-eiropas-savienibas-limeni-1631

Šīs pasākums ir īstenots projekta "Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās" (līgums nr.763963-NRP2-LV) ietvaros ar Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 - 2020" finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis."

<>


Jaunākās galerijas