NOLIKUMS PAR KANDAVAS NOVADA SKOLĒNU PARLAMENTU


NOLIKUMS

PAR KANDAVAS NOVADA SKOLĒNU PARLAMENTU

I Vispārīgie jautājumi

1. Kandavas novada skolēnu parlaments (turpmāk NSP) ir neatkarīga, demokrātiska,

sabiedriska un brīvprātīga institūcija. NSP līdzdarbojas skolēnu un audzēkņu (turpmāk abi- skolēnu) pašpārvalžu darba koordinēšanā un organizēšanā Kandavas novadā.

2. NSP izveido, lai veicinātu skolēnu pašpārvalžu darbību, vērtētu to un izstrādātu

priekšlikumus un ieteikumus, kā arī lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm un papildinātu skolēnu iemaņas, prasmes un zināšanas par demokrātijas norisēm

sabiedrībā.

3. NSP savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Jaunatnes likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kā arī Jaunatnes politikas valsts programmu, Jaunatnes politikas pamatnostādnes, Vispārizglītojošās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldes paraugnolikumu un NSP nolikumu, kuru apstiprina Kandavas novada Izglītības pārvalde.

4. NSP ir padomdevēja tiesības Kandavas novada skolēnu pašpārvaldēm.

5. NSP var īstenot Kandavas novada Izglītības pārvaldes deleģētas funkcijas skolēnu

pašpārvaldēm.

II NSP darbības mērķi un galvenie uzdevumi

1. NSP darbības mērķi:

1.1 Sekmēt Kandavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu darbību, skolēnu aktīvu iesaistīšanu sabiedriskā darba organizēšanā, veidojot izpratni par demokrātijas norisēm valstī, sabiedrībā, skolā.

1.2. Izglītot skolēnus jautājumos, kas saistīti ar skolēnu pašpārvalžu darbību.

2. NSP galvenie uzdevumi:

2.1. Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp novada izglītības iestāžu skolēnu

pašpārvaldēm.

2.2. Apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par skolēnu pašpārvalžu

aktīvistu interesēm, vajadzībām un problēmām.

2.3. Organizēt skolēnu pašpārvalžu aktīvistu un dalībnieku izglītošanu lekcijās un semināros. Attīstīt skolēnu spriešanas, lēmumu pieņemšanas un to realizēšanas prasmi.

2.4. Sekmēt skolēnos pilsonisko apziņu par savas darbības nozīmīgumu valsts,

sabiedrības un skolas labā.

III NSP izveide, sastāvs un darbības organizācija

3.1. NSP sastāvā ietilpst 3 vai 4 pārstāvji no katras Kandavas novada vidusskolas un pamatskolas skolēnu pašpārvaldes, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes.

3.2. Pārstāvjus darbam NSP pilnvaro attiecīgā skolēnu pašpārvalde.

3.3. NSP vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl NSP dalībnieki.

3.4. NSP savus ieteikumus un lēmumus pieņem sanāksmēs, kas notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. NSP ir tiesīgs pieņemt lēmumus, ja sanāksmē piedalās vismaz puse no tās dalībniekiem.

3.5. NSP ir tiesīgs, iepriekš informējot, lemt par NSP priekšsēdētāja pārvēlēšanu, ja viņš 3 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis sanāksmes.

IV NSP dalībnieku tiesības un pienākumi

4.1. NSP dalībnieku tiesības:

4.1.1. Organizēt NSP darbību atbilstoši savas darbības nolikumam un iekšējās

kārtības noteikumiem.

4.1.2. Piedalīties jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā.

4.1.3. Paust Kandavas novada skolēnu viedokli dažādās institūcijās un lēmumu pieņemšanās.

4.1.4. Iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai NSP nolikumā.

4.1.5. Izteikt NSP viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolās par NSP darbu.

4.2. NSP dalībnieku pienākumi:

4.2.1. Regulāri informēt skolēnus par NSP darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

4.2.2. Iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā.

4.2.3. Paust Kandavas novada skolēnu viedokli dažādās institūcijās un lēmumu pieņemšanās.

<>


Jaunākās galerijas