Jauniešu centra "Nagla" iekšējās kārtības noteikumi

01.10.2020
galva.jpg

APTISPRINĀTS, Kandavā, 2020. gada 1. oktobrī

Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „NAGLA”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Nagla” (turpmāk tekstā – Centrs) ir Kandavas novada domes struktūrvienība, kura nodrošina jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, veicina jauniešu intelektuālo un radošo attīstību un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

1.2. Centra darbības tiesiskais pamats ir iestādes nolikums, Kandavas novada domes saistošie noteikumi, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums, citi tiesību akti. Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem dokumentiem un tiesību aktiem. 

2. Jauniešu drošība un veselība: 

2.1. Par  bērnu un jauniešu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un iekšējās kārtības noteikumiem atbild Centra darbinieki.

2.2. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām jāpakļaujas Centra darbinieku norādēm un rīkojumiem, jārīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās esošo informāciju.

2.3. Ja bērns  vai jaunietis cietis fiziskas, emocionālas vai jebkuras citas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē Centra darbinieku.

2.4.  Bērni un  jaunieši rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu, citu Centra apmeklētāju un darbinieku drošību.

2.5. Centra apmeklētāji ievēro uzvedības un ētikas normas, neizturas vardarbīgi pret citiem, ievēro toleranci un cieņu pret citiem apmeklētājiem un Centra darbiniekiem.

2.6. Bērni un jaunieši ievēro alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Centrā un tā teritorijā.

2.7. Ja Centra apmeklētājs kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tad viņš nekavējoties informē Centra darbinieku.

2.8. Centra apmeklētāji par nelaimes gadījumiem informē Centra darbiniekus.

3.  Apmeklētāju (bērnu un jauniešu) tiesības:

3.1. Izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus.

3.2. Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu, un iesniegt priekšlikumus Centra darbības pilnveidei.

3.3. Saņemt informāciju par neformālās izglītības programmām, brīvā laika pavadīšanu un ar jaunatni saistītiem jautājumiem.

3.4. Līdzdarboties Centra aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā.

3.5. Atrasties drošā, sakoptā un sociāli labvēlīgā vidē.

3.6. Piedalīties jauniešu Centra pasākumos, aktivitātēs un projektos.

3.7. Draudzēties un kopīgi darboties ar citiem jauniešiem tiktāl, cik tas neapdraud jaunieša veselību un dzīvību.

3.8. Darboties jauniešu Centra un pašvaldības aktivitātēs sporta, izglītības, kultūras un jaunatnes jomā.

3.9. Būt pasargātam no jebkura vardarbības veida (emocionālā, fiziskā, seksuālā, ekonomiskā u.c.).

3.10. Atpūsties un saturīgi izmantot savu brīvo laiku, piedalīties spēlēs, izpriecu, kultūras, mākslas un jaunatnes pasākumos.

3.11. Iesaistīties sabiedriski derīgā darbā Centrā (telpu sakārtošana, noformēšana, dekorēšana u. tml., Centra apkārtējās teritorijas sakopšana) un ārpus tā (piedalīšanās Kandavas pilsētas teritorijas sakopšanā u.c.).

3.12. Izglītības procesā un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs saņemt nepieciešamo palīdzību un atbalstu no Centra darbiniekiem.

3.13. Izglītības procesā un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs atbildīgi un uzmanīgi izmantot Centra telpas, materiālus, inventāru un citus piedāvātos resursus.

3.14. Ikvienam jaunietim ir tiesības iesaistīties Centra aktivitātēs un saņemt atbalstu savu iniciatīvu realizēšanai, ja tas saskan ar Centra nolikumu un iekšējiem kārtības noteikumiem.

4.  Apmeklētāju (bērnu un jauniešu) pienākumi un atbildība:

4.1. Uzņemties personīgu atbildību par uzvedību Centrā.

4.2.  Ievērot jauniešu Centra  nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

4.3.  Cienīt Centra tradīcijas.

4.4.  Pēc spējām un interesēm pārstāvēt Centru dažāda veida pasākumos.

4.5.  Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību.

4.6. Izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus.

4.7.  Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām. Aizliegts fiziski un emocionāli iespaidot ne citus jauniešus un bērnus, ne Centra darbiniekus, ne citus Centra apmeklētājus.

4.8.  Saudzēt dabu un apkārtējo vidi, saudzēt Centra telpas un materiāli tehnisko bāzi. Bērni un jaunieši nedrīkst tīši bojāt Centra telpas, inventāru un piesavināties to.

4.9. Veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās.

4.10. Attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

4.11.  Sargāt savu veselību un izvairīties no narkotiskām un atkarību izraisošām vielām. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un citus apreibinošus dzērienus, narkotikas un toksiskas iedarbības vielas Centrā, tā teritorijā; pārkāpumu novēršanai var izsaukt Pašvaldības policiju.

4.12. Ziņot Centra darbiniekiem par drošības normu pārkāpumiem un nelaimes gadījumiem.

4.13. Ienākot Centrā, iepazīties ar iekšējās kartības noteikumiem un piereģistrēties apmeklētāju žurnālā un pie Centra darbinieka.

4.14. Pirms ienākšanas Centrā rūpīgi notīrīt ielas apavus un virsdrēbes atstāt Centra apmeklētāju garderobē.

4.15.  Bērni un jaunieši ievēro apģērba kultūru: Centrā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi. Bērni un  jaunieši valkā laika apstākļiem un pasākumiem piemērotu apģērbu un apavus.

4.16.  Ievērot Centrā tīrību un kārtību, pēc pavadītā laika Centrā sakārtot savu darba vietu.

4.17. Aizliegts traucēt Centra pasākumus, brīvā laika aktivitātes un izglītības procesu.

4.18. Bērniem un jauniešiem pašiem  jāinformē vecākus, ja atrodas Centrā.

5. Noslēguma jautājumi:

5.1. Centra apmeklētāji var tikt fotografēti un filmēti, iegūtie video un foto materiāli var tikt izmantoti Centra aktivitāšu publikācijās. Fotografēšana un filmēšana Centrā jāsaskaņo ar Centra vadītāju.

5.2. Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā un citā Centra dokumentācijā, brīvā laika aktivitātēs un pasākumos norādītā un paustā informācija var tikt izmantota Centra dokumentācijas, statistikas un publikāciju sagatavošanā.

5.3. Centra darbinieki atbild par darba disciplīnas un iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

5.4. Iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā apmeklētājs tiek aicināts uz pārrunām ar Centra vadītāju, saņemot norādījumus par turpmāko rīcību. Rupju un smagu pārkāpumu gadījumā apmeklētājam var tikt liegta ieeja Centrā.

5.5. Iekšējie kārtības noteikumi stājas spēkā ar datumu, kad tos ir apstiprinājis Centra vadītājs.

5.6. Atzīt par spēku zaudējušiem 2018.gada 1.februāra Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” apstiprinātos iekšējās kārtības noteikumus.


facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas