Jauniešu centra "Nagla" iekšējās kārtības noteikumi19.01.2017


Kandavas novada Izglītības pārvalde 2012.gada 10. maijā Kandavā, 

Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā ”Nagla”

 

Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „NAGLA” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos";

1.2. iekšējās kārtības noteikumus apstiprina Kandavas novada izglītības pārvalde;

1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka  centra „NAGLA” darba laiku darba dienās no 14.00-19.00-jauniešiem,bet bērniem, kuru jaunāki par 14 gadiem  periodā no14.00-17.00;

1.4. iekšējās kārtības noteikumi nosaka  bērnu un jauniešu pienākumus un atbildību; 

1.5. iekšējās kārtības noteikumi nosaka  bērnu un jauniešu tiesības; 

1.6. iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā  bērni un jaunieši tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem; 

1.7. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem  bērniem, jauniešiem; 

1.8. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina  bērnu un jauniešu drošību un viņu tiesību ievērošanu.


2. Jauniešu drošība un veselība: 

2.1. par  bērnu un jauniešu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un iekšējās kārtības noteikumiem atbild dienas centra atbildīgā persona;

2.2. ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās informāciju; 

2.3. ja bērns  vai jaunietis cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē atbildīgo personu; 

2.4. bērni un  jaunieši rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību; 

2.5. neizturas vardarbīgi pret citiem; 

2.6. nenes uz diena centru dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus, dzīvniekus;

2.7. par nopietniem negadījumiem informē atbildīgo personu.


3. Prasības jauniešu apģērbam: 

3.1.  bērni un jaunieši ievēro apģērba kultūru: dienas centrā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi; 

3.2. bērni un  jaunieši valkā laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus.


4.  Bērnu un jauniešu tiesības : 

4.1. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, dienas centra ”NAGLA” un valsts godu un cieņu; 

4.1. izteikt priekšlikumus dienas centra attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.


5.  Bērni un jaunieši nedrīkst: 

5.1. fiziski un garīgi iespaidot ne citus jauniešus un bērnus, ne dienas centra darbiniekus; 

5.2. smēķēt; lietot alkoholu un citus apreibinošus dzērienus, narkotikas un toksiskas iedarbības vielas dienas centrā, tās teritorijā; pārkāpumu novēršanai var izsaukt Pašvaldības policiju; 

5.3. bērni un jaunieši nedrīkst tīši bojāt dienas centra telpas, inventāru un piesavināties to;

5.4. bērniem un jauniešiem pašiem  jāinformē vecākus, ja atrodas bērnu un jauniešu centrā.

<>


Jaunākās galerijas