Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" nolikums

galva.jpg

APSTIPRINĀTS Kandavas novada domes sēdē 2018.gada 25.janvārī (protokols Nr.1   41.§)

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra ”Nagla”

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Nagla” (turpmāk tekstā – Centrs) ir Kandavas novada domes struktūrvienība, kura nodrošina jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, veicina jauniešu intelektuālo un radošo attīstību un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

1.2. Centra juridiskā adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120.

1.3. Centra faktiskā adrese: Zīļu iela 2, Kandava, Kandavas novads, LV- 3120.

 

2. Centra tiesiskais statuss

2.1. Centru dibina, reorganizē vai likvidē Kandavas novada dome, saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi.

2.2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums, citi tiesību akti, Kandavas novada domes saistošie noteikumi un šis nolikums.

2.3. Centra finansiālo līdzekļu uzskaiti un kontroli veic Kandavas novada domes grāmatvedība.

 

3. Centra darbības mērķis, prioritātes, uzdevumi un pamatvirzieni

3.1. Centra darbības mērķis:

3.1.1.ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

3.2. Centra darbības prioritātes:

3.2.1.jaunieši, iniciatīva, brīvprātība, pieejamība, izaugsme.

3.3. Centra uzdevumi un pamatvirzieni:

3.3.1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;

3.3.2. sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

3.3.3. veicināt jauniešu radošumu, īstenojot interešu izglītības programmas;

3.3.4. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošai attīstībai;

3.3.5. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

3.3.6. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

3.3.7. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;

3.3.8. sekmēt sociālā riska grupu iekļaušanu vienaudžu vidū;

3.3.9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

3.3.10. veicināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

3.3.11. sekmēt jauniešu līdzdalību starptautiskās programmās un projektos;

3.3.12. iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā un uzlabošanā;

3.3.13. veidot sadarbību ar Kandavas novada pašvaldības iestādēm, jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām;

3.3.14. veicināt jauniešu iesaisti pašvaldības darbībā, pasākumos, projektos, programmās un citās aktivitātēs;

3.3.15. nodrošināt jauniešiem drošu, sakoptu un sociāli labvēlīgu vidi.

 

4. Centra darbības organizācija

4.1. Centra mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, ieskaitot skolēnus, studentus un strādājošos jauniešus.

4.2. Jauniešu darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai ekonomiskais stāvoklis.

4.3. Centrs, pamatojoties uz jauniešu interesēm un vajadzībām, patstāvīgi izstrādā darba plānu, saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi.

4.4. Centra pamataktivitātes veido neformālās izglītības  un kultūras pasākumu, projektu kopums. Darbība tiek pielāgota Kandavas novada jauniešu interesēm un vajadzībām.

4.5.Centrs var organizēt neformālās izglītības pasākumus atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

4.6. Ikvienam jaunietim ir tiesības iesaistīties Centra aktivitātēs un saņemt atbalstu savu iniciatīvu realizēšanai, ja tas saskan ar Centra nolikumu.

4.7. Centra telpas drīkst izmantot tikai ar centra vadītāja piekrišanu.

4.8. Centrs ir tiesīgs sadarboties ar iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām, kā arī ar līdzīgām iestādēm citās pašvaldībās un ārvalstīs.

4.9. Centra kompetenci realizē tās darbinieki saskaņā ar amatu aprakstiem.

4.10. Centrs darbinieki atbild par darba disciplīnas un iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

4.11. Centrs noteiktā laikā pēc pieprasījuma sagatavo atskaites IZM, JSPA, VISC , Kandavas novada Izglītības pārvaldei, Kandavas novada domei un citām kompetentām iestādēm.

4.12.Ugunsdrošības ievērošana Centrā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

4.13. Centra apmeklētājiem Centra apmeklēšana ir bez maksas.

 

5. Centra vadītājs

5.1. Centru vada vadītājs, kuru pieņem darbā un no darba atbrīvo Kandavas novada Izglītības pārvalde, saskaņojot ar Kandavas novada domi.

5.2. Citus Centra darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Centra vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt citiem Centra darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

5.3. Centra vadītājs ir atbildīgs par Centra darbu. Centra vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

5.4.  Vadītājs koordinē Centra darbību atbilstoši tiesību aktiem, šim nolikumam un personīgi atbild par iestādes darba organizāciju.

5.5. Vadītājs atbild par jauniešu drošību iestādes organizētājos pasākumos.

5.6. Vadītājs atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izmantošanu.

5.7. Vadītājs regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.

5.8. Vadītājam ir tiesības un pienākumi:

5.8.1. pastāvīgi izlemt Centra kompetencē esošos jautājumus;

5.8.2. dot Centra darbiniekiem norādījumus uzdevumu izpildē;

5.8.3. iesniegt Kandavas novada Izglītības pārvaldei un Kandavas novada domei motivētus priekšlikumus par Centra darbību, struktūru un personālu;

5.8.4. piedalīties Kandavas novada domes sēdēs, kurās risina ar Centra darbību un jauniešiem saistītus jautājumus;

5.8.5. vadīt Centra saimniecisko darbību;

5.8.6.slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Centram nepieciešamo darbu veikšanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai esošā finansējuma ietvaros.

 

6. Jauniešu pienākumi un tiesības

6.1. Jaunietim ir pienākumi:

6.1.2. uzņemties personīgu atbildību par uzvedību Centrā;

6.1.3. ievērot jauniešu Centra  nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

6.1.4. cienīt Centra tradīcijas;

6.1.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Centru dažāda veida pasākumos;

6.1.6. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību;

6.1.7.izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

6.1.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

6.1.9. saudzēt dabu un apkārtējo vidi, saudzēt Centra telpas un materiāli tehnisko bāzi;

6.1.10. veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās;

6.1.11. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.;

6.1.12. sargāt savu veselību un izvairīties no narkotiskām un atkarību izraisošām vielām;

6.1.13. ziņot Centra darbiniekiem par drošības normu pārkāpumiem un nelaimes gadījumiem;

6.1.14. ienākot Centrā, piereģistrēties apmeklētāju žurnālā un pie Centra darbinieka;

6.1.15.pirms ienākšanas Centrā rūpīgi notīrīt ielas apavus un virsdrēbes atstāt Centra apmeklētāju garderobē;

6.1.16. ievērot Centrā tīrību un kārtību, pēc pavadītā laika Centrā sakārtot savu darba vietu.

6.2. Jaunietim ir tiesības:

6.2.1. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

6.2.2. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, iesniegt priekšlikumus Centra darbības pilnveidei;

6.2.3. saņemt informāciju par neformālās izglītības programmām, brīvā laika pavadīšanu un jaunatni saistītiem jautājumiem;

6.2.4. līdzdarboties Centra aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā;

6.2.5. atrasties drošā, sakoptā un sociāli labvēlīgā vidē;

6.2.6. piedalīties jauniešu Centra pasākumos, aktivitātēs un projektos;

6.2.7. draudzēties un kopīgi darboties ar citiem jauniešiem tiktāl, cik tas neapdraud jaunieša veselību un dzīvību;

6.2.8. darboties jauniešu Centra un pašvaldības aktivitātēs sporta, izglītības, kultūras un jaunatnes jomā;

6.2.9. būt pasargātam no jebkura vardarbības veida (emocionālā, fiziskā, seksuālā, ekonomiskā u.c.);

6.2.10. atpūsties un saturīgi izmantot savu brīvo laiku, piedalīties spēlēs, izpriecu, kultūras, mākslas un jaunatnes pasākumos.

6.3. Nepilngadīgo jauniešu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Centra iekšējos normatīvajos aktos.

 

7. Centra finanses, materiāli tehniskā bāze un lietvedība

7.1. Centra uzturēšanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību saskaņā ar tiesību aktiem nodrošina Kandavas novada dome.

7.2. Centra finanses veido:

7.2.1. Kandavas novada pašvaldības līdzekļi;

7.2.2. valsts budžeta līdzekļi;

7.2.3. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

7.2.4. telpu apakšīre;

7.2.5. ziedojumi un dāvinājumi;

7.2.6. projektu piesaistītie dažādu fondu līdzekļi un investīcijas;

7.2.7. citi tiesību aktos atļautie ieņēmumi.

7.3. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību centram nosaka tiesību akti, šo uzskaiti veic Kandavas novada domes grāmatvedība.

7.4. Lietvedību Centrs veic atbilstoši tiesības aktu prasībām.

7.5. Centra saimnieciskās darbības galvenais finansēšanas avots ir Kandavas novada dome, kas ņemot vērā iestādes pieprasījumu un pastāvošos normatīvus nosaka iestādes gada budžetu.

7.6. Centrs dažādu pasākumu organizēšanai papildus finansējumu var lūgt no pašvaldības brīvajiem un citiem līdzekļiem.

7.7. Centra materiāli tehniskā bāze ir pamatlīdzekļi, inventārs un apgrozāmie līdzekļi.

7.8. Centra finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši centra mērķim un uzdevumiem.

 

8. Centra iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestādes vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

8.1. Centrs saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Centra nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus (darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, u.c.). Tos apstiprina Centra vadītājs.

8.2. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā - Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120.

 

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad tas ir apstiprināts Kandavas novada domes sēdē.

9.2. Centra nolikumu var grozīt un papildināt saskaņā ar Kandavas novada domes lēmumu.

9.3. Centru izveido, organizē un likvidē Kandavas novada dome.

9.4. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 10. janvārī Kandavas novada Izglītības pārvaldes apstiprināto centra nolikumu.

 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja    (personiskais paraksts)  Inga Priede

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas