Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" nolikums


Kandavas novada Izglītības pārvalde

2010.gada 12.jūlijā Kandavā, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra ”Nagla”


 NOLIKUMS

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Kandavas jauniešu centrs „Nagla” (turpmāk tekstā – „Nagla”) ir Kandavas novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, īstenot bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas un jauniešu neformālo izglītošanu,

1.2. Kandavas jauniešu centra nosaukums: „Nagla”,

1.3. „Nagla” juridiskā adrese: Zīļu ielā 2, Kandavā, LV- 3120.

2. „Nagla” tiesiskais statuss

2.1„Nagla” dibina, reorganizē vai likvidē Kandavas novada dome, saskaņojot ar Kandavas izglītības pārvaldi,

2.2.”Nagla” darbības pamats balstās uz LR likumdošanu, ANO konvencija par bērnu tiesībām,

2.3. „Nagla” finansiālo līdzekļu uzskaiti un kontroli veic Kandavas novada Izglītības pārvades grāmatvedība.

3. „Nagla” darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

3.1. „Nagla” darbības mērķis:

Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

3.2. „Nagla” uzdevumi:

3.2.1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas,

3.2.2. sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas,

3.2.3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošai attīstībai,

3.2.4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām,

3.2.5.sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā,

3.2.6. nodrošināt atbilstošu informāciju piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju,

3.2.7.sekmēt sociālā riska grupu iekļaušanu vienaudžu vidū,

3.2.8.organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām,

3.2.9.veicināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā,

3.2.10.sekmēt jauniešu līdzdalību starptautiskās programmās un projektos.

3.2.11. „Nagla” mērķauditorija ir Kandavas novada jaunieši.

4. „Nagla” darbības organizācija

4.1.„Nagla”, pamatojoties uz jauniešu, viņu vecāku interesēm, sabiedrības pieprasījumu un saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi, patstāvīgi izstrādā darba plānu,

4.2. „Nagla” organizē jauniešu kultūras un izglītības pasākumus (izstādes, koncertus, nometnes u.c.),

4.2.2. „Nagla” var organizēt interešu klubus jauniešiem vai visai ģimenei, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu,

4.3. „Nagla” administrācija atbild par darba disciplīnas ievērošanu.

5. „Nagla” vadītājs

5.1. „Nagla” vada vadītājs, kuru pieņem darbā un no darba atbrīvo „Nagla” dibinātājs Kandavas novada dome saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi,

5.2. vadītāja darba pienākumus apstiprina Kandavas novada Izglītības pārvalde,

5.3. vadītājs vada atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, „Nagla” nolikumam un personīgi atbild par „Nagla” darba organizāciju un apstiprina iestādes darba režīmu.

6. Jauniešu pienākumi un tiesības

6.1. Jaunietim pienākumi ir:

6.1.2. uzņemties personīgu atbildību par uzvedību jauniešu centrā,

6.1.3. ievērot jauniešu centra „Nagla”nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus,

6.1.4. cienīt jauniešu centra „Nagla” tradīcijas;

6.1.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt jauniešu centru „Nagla” dažāda veida pasākumos,

6.1.6. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību,

6.1.7. izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus,

6.2.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām,

6.1.9. saudzēt dabu un apkārtējo vidi,

6.1.10. veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās,

6.1.11. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

6.2. Jaunietim ir tiesības:

6.2.1. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus,

6.2.2. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, iesniegt priekšlikumus „Nagla” darbības pilnveidei,

6.2.3. saņemt informāciju par neformālās izglītības programmām un brīvā laika pavadīšanu saistītiem jautājumiem,

6.2.4. līdzdarboties "Nagla” aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā.

7.Finansēšana

7.1. „Nagla” finansēšanas avoti:

7.1.1. Kandavas novada domes budžets,

7.1.2. „Nagla” iegūtie papildus līdzekļi, kurus var saņemt no projektiem,

7.1.3. Ziedojumi.

8.Citi tiesību aktos noteiktie pienākumi:

8.1.„Nagla” noteiktā laikā sagatavo atskaites IZM un VISC , Kandavas novada Izglītības pārvaldei, un citām kompetentām iestādēm.

8.2.Ugunsdrošības ievērošana jauniešu centrā „Nagla” tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja: Silvija Tiltiņa

<>


Jaunākās galerijas